Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios privatumo politikos sąlygos parengtos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.2016/679 (Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu. Estija ir Estijos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktai, taip pat Duomenų apsaugos inspekcijos nurodymai.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus. Asmens duomenis renka, tvarko ir saugo asmens duomenų valdytojas Aero Motors OÜ, registro kodas 12613009, adresas Pärnu mnt 139e/13, Talinas 11317 (toliau duomenų tvarkytojas). Aero Motors OÜ – tai įmonė, užsiimanti automobilių atsarginių dalių ir priedų prekyba.

1.3. Aero Motors OÜ pasilieka teisę, jei reikia, pakeisti privatumo politikos sąlygas, paskelbdama jas svetainėje aeromotors.lt.

1.4. Šios privatumo politikos tikslais duomenų subjektas yra klientas ar kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko duomenų tvarkytojas (toliau duomenų subjektas). Klientas privatumo politikos prasme yra bet kuris asmuo, kuris perka prekes ar paslaugas iš duomenų tvarkytojo internetinės parduotuvės.

1.5. Duomenų subjektas, pateikdamas užsakymą iš duomenų tvarkytojo internetinės parduotuvės, sutinka su šios privatumo politikos sąlygomis.

1.6. Duomenų subjektas, dalindamasis savo asmens duomenimis, suteikia teisę duomenų tvarkytojui rinkti, naudoti ir tvarkyti asmens duomenis privatumo politikoje nurodytais tikslais, kuriais duomenų subjektas tiesiogiai ar netiesiogiai dalijasi su duomenų tvarkytoju pirkdamas prekes ar paslaugas svetainėje.

1.7. Duomenų tvarkytojas laikosi teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų, be kita ko, duomenų tvarkytojas asmens duomenis tvarko teisėtai, sąžiningai ir saugiai.

1.8. Tvarkydamas ir saugodamas duomenų subjekto asmens duomenis, duomenų tvarkytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

1.9. Asmens duomenys, kuriuos duomenų tvarkytojas renka, tvarko ir saugo, renkami elektroniniu būdu, daugiausia pateikiant užsakymą svetainėje ir el. paštu, taip pat duomenų tvarkytojo buvimo vietoje. Pateikiant užsakymą duomenų subjekto įvesti duomenų subjekto asmens duomenys yra įtraukiami į duomenų tvarkytojo duomenų bazę ir naudojami iš pirkimo-pardavimo sutarties kylantiems įsipareigojimams vykdyti.

1.10. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Sąmoningas melagingos informacijos pateikimas laikomas Privatumo politikos pažeidimu. Duomenų subjektas privalo nedelsdamas pranešti duomenų tvarkytojui apie pateiktų duomenų pasikeitimus.

1.11. Duomenų tvarkytojas neatsako už žalą, padarytą duomenų subjektui ar tretiesiems asmenims dėl to, kad duomenų subjektas pateikė melagingą informaciją.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

2.1. Duomenų tvarkytojas duomenų subjekto asmens duomenis tvarko Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c ir f punktų pagrindu taip:

2.1.1. a punktas – duomenų subjektas davė sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais;

2.1.2. b punktas – asmens duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti sutartį, sudarytą dalyvaujant duomenų subjektui, arba atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo pagal paties duomenų subjekto prašymą;

2.1.3. c) punktas – asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti duomenų tvarkytojo (atsakingo tvarkytojo) teisinę prievolę;

2.1.4. f) punktas – asmens duomenis tvarkyti būtina esant teisėtam duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesui, nebent toks interesas yra nusverstas duomenų subjekto interesais arba pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis.

2.2. Asmens duomenų šaltinis ir jų tvarkymo pagrindas – santykių su klientu užmezgimas registruojant užsakymą internetinėje parduotuvėje. Asmens duomenų tvarkymas yra sutartinių santykių sąlyga. Pirkti prekių ir paslaugų iš internetinės parduotuvės bei sudaryti sutarties duomenų tvarkytojui nepateikus asmens duomenų negalima.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Duomenų tvarkytojas tvarko šiuos duomenų subjekto asmens duomenis:

3.1.1. vardas ir pavardė;

3.1.2. telefono numeris;

3.1.3. pašto adresą;

3.1.4. pristatymo ir atsiskaitymo adresas;

3.1.5. mokėjimo būdas;

3.1.6. pirkimo istorija;

3.1.7. banko sąskaitos numeris;

3.1.8. skambučio įrašymas (skambinant klientų aptarnavimo telefonu);

3.2. Duomenų tvarkytojas nemato ir netvarko duomenų subjekto banko kortelės duomenų. Norėdami atlikti pirkimo operaciją internetinėje parduotuvėje, klientas nukreipiamas į saugią šių paslaugų teikėjo (-ų) aplinką:

3.2.1. PayPal;

3.2.2. Paysera;

3.2.3. Kevin;

3.3. Mokėjimo metu kliento kortelės duomenys įvedami į atitinkamo paslaugų teikėjo duomenų bazę, o duomenis saugo atitinkamas paslaugų teikėjas. 3.4. Duomenų tvarkytojas nėra atsakingas už tai, kad minėtas paslaugų teikėjas tvarko duomenų subjekto duomenis.

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslas

4.1. Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

4.1.1. Vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, pristatymo adresas naudojami klientų užsakymams valdyti ir vykdyti bei prekėms pristatyti;

4.1.2. Pirkimų istorijos duomenys, įskaitant kliento asmeninius duomenis (užsakymo numeris, įsigijimo data, prekė, kiekis, kliento el. paštas, telefono numeris, vardas) yra naudojami norint apžvelgti įsigytas prekes ir paslaugas, spręsti nusiskundimus ir vykdyti garantiją. įsipareigojimus, bei spręsti bet kokius kitus su prekių ir paslaugų teikimu susijusius klausimus (palaikymas klientams);

4.1.3. Mokėjimo būdo duomenys, įskaitant banko sąskaitos numerį, naudojami mokėjimams grąžinti klientui;

4.1.4. Klientų aptarnavimo skambučių įrašai naudojami siekiant įrodyti duomenų subjektų valią ginčų sprendimo tikslais ir užtikrinti bei plėtoti kokybiškesnę paslaugą.

5. Asmens duomenų saugojimas

5.1. Asmens duomenys saugomi duomenų tvarkytojo duomenų bazėje, esančioje Hetzner Online GmbH ir Zone Media OÜ serveriuose, kurie savo ruožtu yra Europos Sąjungos valstybės narės ar prie Europos ekonominės erdvės prisijungusių šalių teritorijoje.

5.2. Duomenų tvarkytojas saugo duomenų subjektų duomenis, visų pirma, atsižvelgdamas į tvarkymo tikslą ir pagal teisės aktuose duomenų tvarkytojui nustatytą terminą.

5.3. Perkant internetinėje parduotuvėje tiek be kliento paskyros, tiek su kliento paskyra, pirkinių istorija, įskaitant asmens duomenis, saugoma septynerius metus.

5.4. Neaktyvi kliento paskyra saugoma trejus metus, o po to kliento paskyra uždaroma.

5.5. Uždarius internetinės parduotuvės kliento paskyrą, asmens duomenys ištrinami, išskyrus atvejus, kai tokius duomenis reikia saugoti apskaitos tikslais ar vartotojų ginčams spręsti.

5.6. Kilus ginčams, susijusiems su mokėjimais ir vartotojų ginčais, asmens duomenys bus saugomi iki pretenzijos įvykdymo arba galiojimo termino pabaigos.

5.7. Apskaitai būtini asmens duomenys saugomi septynerius metus.

6. Dalijimasis asmenine informacija ir jos atskleidimas

6.1. Duomenų tvarkytojas turi teisę dalytis klientų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, tokiomis kaip internetinės parduotuvės klientų aptarnavimas, įgalioti duomenų tvarkytojai, buhalteriai, transporto ir kurjerių įmonės, prekių gamintojai, pervežimo paslaugas teikiančios įmonės.

6.2. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja neperduoti klientų asmens duomenų išorės tretiesiems asmenims, nebent pareiga perduoti asmens duomenis kyla iš įstatymų.

6.3. Asmens duomenų perdavimas įgaliotiems internetinės parduotuvės tvarkytojams (pvz., transporto paslaugų teikėjui ir duomenų prieglobai) vyksta sutarčių, sudarytų su internetine parduotuve ir įgaliotais tvarkytojais, pagrindu. Įgalioti duomenų tvarkytojai, tvarkydami asmens duomenis, privalo užtikrinti tinkamas apsaugos priemones.

6.4. Internetinės parduotuvės darbuotojai turi prieigą prie asmens duomenų, kurie gali peržiūrėti asmens duomenis siekdami išspręsti techninius klausimus, susijusius su naudojimusi internetine parduotuve, bei teikti klientų aptarnavimo paslaugas.

7. Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

7.1. Duomenų tvarkytojas paprastai neperduoda asmens duomenų į trečiąsias šalis.

7.2. Iškilus tokiam poreikiui, duomenų tvarkytojas perduoda asmens duomenis trečiajai šaliai ir (ar) trečiajai šaliai tik įstatymų, sutarties, sutikimo ar teisėto intereso nustatytais tikslais ir apimtimi, laikydamasis visų reglamentuojančių teisės aktų. duomenų apsauga. Jeigu duomenų tvarkytojui reikia perduoti asmens duomenis už Europos Sąjungos ar joms lygiaverčių teritorijų, pagal Asmens duomenų apsaugos reglamento 45 straipsnį, poreikis užtikrinti lygiavertį asmens duomenų apsaugos lygį už ES sienų yra bent jau lygiu, kaip ir ES ribose. Tuo atveju, jei, mūsų žiniomis, asmens duomenų apsaugos lygis paskirties šalies teritorijoje neprilygsta galiojančiam ES teritorijoje, apie tai raštu informuosime el. paštu, ir galėsite duoti atitinkamą patvirtinimą dėl savo duomenų perdavimo arba uždraudimo perduoti.

8. Apsilankymas duomenų tvarkytojo svetainėje aeromotors.lt

8.1. Duomenų tvarkytojo aeromotors.lt svetainėje naudojami slapukai. Slapukas yra mažas duomenų subjekto žiniatinklio naršyklėje esantis tekstinis duomenų blokas, kurį tinklalapis siunčia į duomenų subjekto įrenginyje esantį slapukų failą.

8.2. Duomenų tvarkytojas naudoja šiuos slapukus:

8.2.1. Būtinieji slapukai, įskaitant funkcinius – slapukai būtini, kad svetainės vartotojas galėtų naršyti svetainėje ir naudotis jos funkcijomis.

8.2.2. Analitiniai ir statistiniai slapukai – būtini visų pirma siekiant užtikrinti geresnę vartotojo patirtį lankantis svetainėje, užtikrinti geresnį svetainės veikimą ir ją plėtoti bei sekti apsilankymų įvairiuose svetainės puslapiuose statistiką. p>

8.3. Duomenų subjektas visada gali pats nuspręsti, ar leisti slapukus interneto naršyklėje, ar ne. Jei duomenų subjektas nenori slapukų, duomenų subjektas gali nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ji automatiškai išjungtų slapukus arba praneštų jam kiekvieną kartą, kai svetainė prašo leidimo pridėti slapuką. Norėdami atlikti reikiamus legalizavimus, turite peržiūrėti savo įrenginio žiniatinklio naršyklės pagalbos funkciją.

8.4. Jei duomenų subjektas nenori, kad jo įrenginyje būtų saugomi slapukai, jie gali būti užblokuoti jo interneto naršyklės nustatymuose.

8.5. Atkreipiame dėmesį, kad apsilankyti duomenų tvarkytojo svetainėje galima ir išjungus slapukų naudojimą, tačiau vis tiek gali atsitikti taip, kad tam tikros paslaugos ar tam tikros svetainės dalys neveikia taip, kaip tikėtasi. Atsisakymas naudoti slapukus gali apriboti naudojimosi svetaine galimybes.

8.6. Taip pat pažymėtina, kad svetainėje taip pat yra nuorodų į kitas svetaines, o duomenų tvarkytojas nėra atsakingas už duomenų dalijimąsi kitose svetainėse ar kitų svetainių privatumo politika.

9. Vaizdo įrašų stebėjimas

9.1. Lankantis pas duomenų tvarkytoją jo adresu, prašome atsižvelgti į tai, kad duomenų tvarkytojo teritorijoje ir pastatuose yra naudojama visą parą veikianti vaizdo stebėjimo įranga (apsaugos kameros).

9.2. Apsaugos kameros naudojamos siekiant apsaugoti duomenų tvarkytojo turtą ir, jei reikia, sprendžiant klientų skundus, įskaitant pretenzijas ar ginčus, susijusius su klientų sandoriais.

9.3. Apsaugos kamerų įrašai saugomi vidutiniškai 2 mėnesius ir ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

9.4. Įrašai gali būti saugomi ilgiau, jei prieš įrašų ištrynimą buvo pradėta procedūra arba yra akivaizdus poreikis pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padaryto nusikaltimo ar kito įvykio, dėl kurio būtina įrašą saugoti ilgesniam laikui. laikotarpį. Tokiu atveju atitinkami duomenys bus saugomi iki procedūros pabaigos.

9.5. Apie vaizdo stebėjimo naudojimą duomenų tvarkytojo teritorijoje ir patalpose bus pranešta atitinkamu ženklu.

9.6. Duomenų tvarkytojas turi teisę surinktus duomenis perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms.

9.7. Duomenų tvarkytojas vaizdo stebėjimo sistemos įrašus perduoda tik teisės aktų nustatyta tvarka baudžiamajame procese už pažeidimą traukiančios institucijos prašymu ir jei yra įrašų.

10. Klientų pagalbos telefono skambučių įrašymas

10.1. Duomenų apdorojimo įrenginys įrašo į klientų aptarnavimo telefonu gaunamus skambučius. Skambučiai įrašomi remiantis duomenų subjekto sutikimu, t. y. duomenų subjektas yra informuojamas apie skambučio įrašymą prieš pokalbio pradžią ir duomenų subjektas gali bet kada atšaukti skambutį ir susisiekti su duomenų tvarkytoju el. paštu adresu < a href="mailto:[email protected]">[email protected].

10.2. Duomenų tvarkytojas tvarko skambučių įrašus siekdamas įrodyti duomenų subjektų valią ginčų sprendimo tikslais ir dėl to užtikrinti bei plėtoti kokybiškesnį klientų aptarnavimą.

10.3. Duomenų tvarkytojo klientų aptarnavimo skambučių įrašai saugomi 30 kalendorinių dienų.

11. Duomenų subjekto teisės

11.1. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos duomenų tvarkytojas turi ir apie jį tvarko. Klientai, turintys kliento paskyrą, savo asmeninius duomenis gali peržiūrėti internetinės parduotuvės vartotojo profilyje, neregistruoti klientai prašymą, susijusį su asmens duomenimis, gali pateikti per klientų aptarnavimo tarnybą, pateikdami atitinkamą prašymą el. paštu [email protected].

11.2. Duomenų tvarkytojas, prašydamas jūsų asmens duomenų, turi teisę iš anksto patikrinti jūsų tapatybę.

11.3. Duomenų subjektas turi teisę papildyti arba ištaisyti netikslius duomenis.

11.4. Jei duomenų tvarkytojas tvarko duomenų subjekto asmens duomenis remdamasis duomenų subjekto sutikimu, duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti sutikimą.

11.5. Duomenų subjektas turi teisę ištrinti asmens duomenis. Norėdami ištrinti asmeninius duomenis, turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba el. paštu ([email protected]). Į prašymą ištrinti bus atsakyta ne vėliau kaip per mėnesį, bus nurodytas duomenų ištrynimo laikotarpis. Atsakyme į prašymą prireikus taip pat bus nurodyti tie asmens duomenys, kurių negalima ištrinti dėl teisinės saugojimo pareigos.

11.6. Jeigu duomenų subjektas nustato, kad buvo pažeistas jo asmens duomenų tvarkymas arba kad duomenų tvarkytojas pažeidė jo teises tvarkydamas asmens duomenis, jis turi teisę bet kada kreiptis dėl savo teisių gynimo Europos duomenų apsaugos valdybai (EDPB).